ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

نظارت بر تحریم‌های تکنولوژی

برای نظارت بر تحریم‌های تکنولوژی، بررسی و تلاش برای رفع این موانع لطفا مواردی از تحریم تکنولوژی را که مشاهده کردید در این فرم وارد کنید.